• شرایط واجب شدن زكات

  شرایط واجب شدن زكات

  مسأله 1898) زكات در صورتى واجب می‌شود كه مال به مقدار نصاب كه بعداً گفته می‌شود برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف كند.

  مسأله 1899) اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد، اگرچه اول ماه دوازدهم زكات بر او واجب می‌شود، ولى اول سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند. چنانچه بعضی از شرایط در اثنای ماه دوازدهم از بین برود باید زکات را بپردازد.

  مسأله 1900) اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود، مثلاً بچه‌اى در اول محرم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد، يازده ماه كه از اول محرم بگذرد، زكاتى بر او نيست بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب می‌شود.

  مسأله 1901) زكات گندم و جو وقتى واجب می‌شود كه به آنها گندم و جو گفته شود، زكات كشمش وقتى واجب می‌شود كه انگور می‌باشد، و زكات خرما وقتى واجب می‌شود كه عرب به آن تمر گويد و وقت ملاحظة نصاب موقعی است که خشک شده باشد. ولى وقت دادن زكات در گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه آنها است و در خرما و كشمش موقعى چیدن آنهاست كه خشك شده باشد.

  مسأله 1902) در موقع واجب شدن زكات گندم و جو و كشمش و خرما كه در مسأله پيش گفته شد، چنانچه صاحب آنها بالغ و آزاد و متمكن از تصرف باشد، بايد زكات آنها را بدهد و اگر بالغ يا عاقل نباشد واجب نيست.

  مسأله 1903) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا در مقدارى از آن ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست. اگر آن مقدار از سال دیوانه باشد یا بیهوش و در آخر سال عاقل گردد، زکات بر او واجب است.

  مسأله 1904) اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر، و طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بيهوش شود، زكات از او ساقط نمی‌شود، همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش، مست يا بيهوش باشد.

  مسأله 1905) مالى را كه از انسان غصب كرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف كند زكات ندارد و نيز اگر زراعتى را از او غصب كنند و موقعى كه زكات آن واجب می‌شود در دست غصب كننده باشد، موقعى كه به صاحبش برمی‌گردد زكات ندارد، هرچند در اين صورت ادای زكات احوط است.

  مسأله 1906) اگر طلا و نقره يا چيز ديگرى را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.

 • زكات گندم و جو و خرما و كشمش
 • نصاب طلا
 • نصاب نقره
 • زكات شتر و گاو و گوسفند
 • نصاب شتر
 • نصاب گاو
 • نصاب گوسفند
 • مصرف زكات
 • شرايط كسانى كه مستحق زكات‌اند
 • نيّت زكات
 • مسائل متفرقه زكات
 • زكات فطره
 • مصرف زكات فطره
 • مسائل متفرقه زكات فطره
 • احـکام حـج
 • میقات‌های پنج گانه
 • شرایط و مقدمات طواف
 • اقسام حج
 • اقسام عمره
 • اجزای عمرۀ تمتّع
 • فرق بین اعمال عمرۀ مفرده و اعمال عمرۀ تمتّع
 • اجزای حـجّ تمتّع
 • محرمات احرام
 • مکان ذبح کفّاره
 • امر به معروف و نهى از منكر
 • احكام دفاع
 • احكام خريد و فروش
 • مستحبّات خريد و فروش
 • معاملات مكروه
 • معاملات باطل و حرام
 • شرايط فروشنده و خريدار
 • شرايط جنس و عوض آن
 • صيغه خريد و فروش
 • خريد و فروش ميوه‌ها
 • نـقـد و نسـيه
 • معامله سلف و شرايط آن
 • احكام معامله سلف
 • فروش طلا و نقره به طلا و نقره
 • مواردى كه انسان می‌تواند معامله را به‌هم بزند
 • مسائل متفرقه
 • احكام شركت
 • احكام صلح
 • احكام اجاره
 • شرایط مالى كه آن را اجاره مى‌دهند
 • شرایط استفاده‌ از مال الاجاره
 • مسائل متفرقه اجاره
 • احكام جعاله
 • احكام سرقفلى
 • احكام هبه (بخشش)
 • بخت آزمایى (لاتارى)
 • احكام مزارعه
 • احكام مساقات و مغارسه
 • كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند
 • احكام وكالت
 • احكام قرض
 • احكام حواله دادن
 • احكام رهن
 • احكام ضامن شدن
 • احكام كفالت
 • احكام وديعه (امانت)
 • احكام عاريه
 • احكام نكاح (ازدواج)
 • احكام عقد
 • دستور خواندن عقد
 • شرایط عقد
 • عيب‌هایى كه به واسطه آنها می‌شود عقد را به‌هم زد
 • زنهایی كه ازدواج با آنان حرام است
 • احكام عقد دایم
 • متعه (ازدواج موقت)
 • احكام نگاه كردن