پ
پ

احكام تقليد.. 5

احكام طهارت… 16

آب مطلق و مضاف… 16

1ـ آب كُر. 16

2ـ آب قليل.. 17

3ـ آب جارى.. 18

4 ـ آب باران.. 20

5 ـ آب چاه. 21

6ـ آبى كه از زمين مى‌جوشد.. 21

احكام آب‌ها 22

احكام تخلّى.. 23

استـبراء. 26

مستحبّات و مكروهات تخلّى.. 27

نجـاسات… 29

1ـ 2ـ بول و غائط… 29

3ـ منى.. 29

4 ـ مردار. 30

5 ـ خون.. 31

6 و 7ـ سگ و خوك…. 32

8 ـ كافر. 32

9ـ شراب… 33

10ـ فقاع.. 34

11ـ عرق حیوان نجاست‌خوار. 34

راه ثابت شدن نجاست… 35

چيز پاك چگونه نجس می‌شود. 36

احكام نجاسات… 38

مطهرات… 40

1ـ آب… 40

2ـ زمين.. 46

3ـ آفتاب… 48

4 ـ استحاله. 49

5 ـ انقلاب… 49

6ـ انتقال.. 51

7ـ اسلام. 51

8 ـ تبعيت… 52

9ـ برطرف شدن عين نجاست… 53

10ـ استبراء حيوان نجاست‌خوار. 54

11ـ غایب شدن مسلمان.. 54

12ـ رفتن خون متعارف… 56

13ـ سنگ و كهنة استنجا 56

احكام ظرف‌ها 56

وضـو. 58

وضوى ارتماسى.. 62

دعایى كه موقع وضو گرفتن مستحب است… 62

شرایط صحت وضو. 63

احكام وضو. 70

چيزهایى كه بايد براى آنها وضو گرفت… 73

چيزهایى كه وضو را باطل می‌کند.. 75

احكام وضوى جبيره. 75

غسل‌هاى واجب… 79

احكام جنابت… 79

غسل جنابت… 82

غسل ترتيبى.. 83

غسل ارتماسى.. 84

احكام غسل كردن.. 85

استحاضه. 88

احكام استحاضه. 89

حيـض….. 96

احكام حائض….. 98

اقسام زن‌هاى حائض….. 103

مسائل متفرقه حيض….. 114

نفـاس… 116

غسل مس ميّت… 119

احكام محتضر. 121

احكام بعد از مرگ…. 122

وجوب غسل و كفن و نماز و دفن ميّت… 122

كيفيّت غسل ميّت… 123

احكام كفن ميّت… 126

احكام حنوط.. 129

احكام نماز ميّت… 130

دستور نماز ميّت… 132

مستحبات نماز ميّت… 133

احكام دفن.. 134

مستحبات دفن.. 136

نماز وحشت… 140

نبش قبر. 140

غسل‌هاى مستحب… 142

تيمّـم.. 145

چيزهایى كه تيمّم به آنها صحيح است… 152

دستور تيمّم بدل از غسل يا وضو. 154

احكام تيمّم.. 155

احكام نماز. 160

نمازهاى واجب… 161

نمازهاى واجب شبانه روزى.. 161

نماز غفيله. 174

احكام قبله. 174

پوشانيدن بدن در نماز. 176

شرایط لباس نمازگزار. 178

مواردى كه لازم نيست بدن و لباس نمازگزار پاك باشد.. 187

چيزهایى كه در لباس نمازگزار مستحب است… 191

چيزهایى كه در لباس نمازگزار مكروه است… 191

مكان نمازگزار. 191

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مستحب است… 196

جاهایى كه نماز خواندن در آنها مكروه است… 197

احكام مسجد.. 198

اذان و اقامه. 201

ترجمه اذان و اقامه. 202

واجبات نماز. 206

نيـت… 207

تكبيرة الاحرام. 208

قيام (ايستادن). 209

قرائت… 212

ركـوع.. 220

سجـود. 223

تشـهد.. 234

سلام نماز. 235

ترتيب… 235

موالات… 236

طمأنينه (آرامش). 237

قنوت… 237

ترجمه نماز. 238

مبطلات نماز. 242

چيزهایی كه در نماز مكروه است… 248

مواردى كه می‌شود نماز را شكست… 249

شـكـيات… 250

شك‌هاى باطل كننده. 250

شك‌هایی كه نبايد به آنها اعتنا كرد. 251

شك‌هاى صحيح.. 257

دستور نماز احتياط.. 261

سجدة سهو. 266

دستور سجدة سهو. 268

قضاى سجده و تشهّد فراموش شده. 268

كم و زياد كردن اجزاء و شرايط نماز. 270

نماز مسافر. 272

مسائل متفرقه. 288

نماز قضاء. 291

نماز قضاى پدر و مادر كه بر پسر بزرگتر واجب است… 295

نماز جماعت… 296

شرایط امام جماعت… 305

احكام جماعت… 306

وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت… 309

چيزهایى كه در نماز جماعت مكروه است… 310

نماز آيات… 310

دستور نماز آيات… 314

نماز عيد فطر و قربان.. 315

اجير گرفتن براى نماز. 318

احكام روزه. 322

نيـت… 322

چيزهایى كه روزه را باطل می‌کند.. 326

1ـ خوردن و آشاميدن.. 327

2ـ جماع.. 328

3ـ استمنا 329

4 ـ دروغ بستن به خدا و پيغمبر. 330

5 ـ رسانيدن غبار به حلق.. 331

6ـ فرو بردن سر در آب… 332

7ـ باقي‌ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح.. 333

8 ـ اماله كردن.. 338

9ـ قى كردن.. 338

احكام چيزهایى كه روزه را باطل می‌کند.. 339

آنچه براى روزه‌دار مكروه است… 339

جایى كه قضا و كفاره واجب است… 340

كفارة روزه. 341

جاهایى كه فقط قضاى روزه واجب است… 345

احكام روزة قضا 347

احكام روزه مسافر. 351

كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست… 353

راه ثابت شدن اول ماه. 354

روزه‌هاى حرام و مكروه. 356

روزه‌هاى مستحب… 357

مواردى كه مستحب است انسان از كارهایى كه روزه را باطل می‌کند خوددارى نمايد   358

احكام خمس…. 360

1ـ منفعت كسب… 360

2ـ معدن.. 368

3ـ گنج.. 370

4ـ مال حلال مخلوط به حرام. 371

5ـ جواهرى كه از دريا به دست می‌آید.. 372

6ـ غنيمت… 373

7ـ زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد. 374

مصرف خمس…. 375

احكام زكات… 379

شرایط واجب شدن زكات… 379

زكات گندم و جو و خرما و كشمش…. 381

نصاب طلا.. 387

نصاب نقره. 387

زكات شتر و گاو و گوسفند.. 389

نصاب شتر. 390

نصاب گاو. 391

نصاب گوسفند.. 392

مصرف زكات… 395

شرايط كسانى كه مستحق زكات‌اند.. 398

نيّت زكات… 400

مسائل متفرقه زكات… 401

زكات فطره. 406

مصرف زكات فطره. 409

مسائل متفرقه زكات فطره. 411

احـکام حـج.. 413

میقات‌های پنج گانه. 415

شرایط و مقدمات طواف… 415

اقسام حج.. 415

اقسام عمره. 416

اجزای عمرۀ تمتّع. 417

فرق بین اعمال عمرۀ مفرده و اعمال عمرۀ تمتّع. 417

اجزای حـجّ تمتّع. 418

محرمات احرام. 419

مکان ذبح کفّاره. 421

امر به معروف و نهى از منكر. 422

احكام دفاع.. 433

احكام خريد و فروش…. 435

مستحبّات خريد و فروش…. 435

معاملات مكروه. 436

معاملات باطل و حرام. 436

شرايط فروشنده و خريدار. 442

شرايط جنس و عوض آن.. 444

صيغه خريد و فروش…. 446

خريد و فروش ميوه‌ها 446

نـقـد و نسـيه. 447

معامله سلف و شرايط آن.. 449

احكام معامله سلف…. 450

فروش طلا و نقره به طلا و نقره. 451

مواردى كه انسان می‌تواند معامله را به‌هم بزند.. 452

مسائل متفرقه. 456

احكام شركت… 457

احكام صلح.. 461

احكام اجاره. 464

شرایط مالى كه آن را اجاره مى‌دهند.. 466

شرایط استفاده‌ از مال الاجاره. 467

مسائل متفرقه اجاره. 468

احكام جعاله. 474

احكام سرقفلى.. 476

احكام هبه (بخشش). 478

بخت آزمایى (لاتارى). 480

احكام مزارعه. 482

احكام مساقات و مغارسه. 485

كسانى كه از تصرف در مال خود ممنوعند.. 488

احكام وكالت… 489

احكام قرض…. 492

احكام حواله دادن.. 495

احكام رهن.. 498

احكام ضامن شدن.. 499

احكام كفالت… 502

احكام وديعه (امانت). 502

احكام عاريه. 506

احكام نكاح (ازدواج). 509

احكام عقد.. 509

دستور خواندن عقد.. 510

شرایط عقد.. 511

عيب‌هایى كه به واسطه آنها می‌شود عقد را به‌هم زد. 513

زنهایی كه ازدواج با آنان حرام است… 514

احكام عقد دایم.. 520

متعه (ازدواج موقت). 522

احكام نگاه كردن.. 524

مسائل متفرقه زناشوئى.. 525

احكام شير دادن.. 529

شرایط شيردادنی كه علت محرم شدن است… 531

آداب شير دادن.. 535

مسائل متفرقه شيردادن.. 536

احكام طلاق.. 538

عـدّة طلاق.. 540

عدّة زنى كه شوهرش مرده. 542

طلاق بائن و طلاق رجعى.. 543

احكام رجوع كردن.. 543

طلاق خلع. 545

طلاق مبارات… 545

احكام متفرقه طلاق.. 546

احكام غصب… 548

احكام تشريح.. 555

احكام مالى كه انسان آن را پيدا می‌کند.. 558

احكام سر بريدن و شكار كردن حيوانات… 562

دستور سر بريدن حيوانات… 563

شرایط سر بريدن حيوان.. 564

دستور كشتن شتر. 565

چيزهایى كه موقع سر بريدن حيوانات مستحب است… 566

چيزهایى كه در كشتن حيوانات مكروه است… 567

احكام شكار كردن با اسلحه. 567

شكار كردن با سگ شكارى.. 569

صيد ماهى و ملخ.. 571

احكام خوردني‌ها و آشاميدني‌ها 573

آداب غذا خوردن.. 576

چيزهایى كه در غذا خوردن مکروه است… 578

آداب آشاميدن.. 578

چيزهایى كه در آشاميدن مکروه است… 579

احكام نذر و عهد.. 579

احكام قسم خوردن.. 584

احكام وقف…. 586

احكام وصيت… 590

احكام ارث… 598

ارث دسته اول.. 599

ارث دستة دوم. 600

ارث دستة سوم. 606

ارث زن و شوهر. 609

مسائل متفرقه ارث… 611

احكام حدود. 613

(اول ـ حد زنا). 613

(دوم ـ حد لواط). 615

(سوم ـ حدّ قذف). 616

(چهارم ـ حدّ شرب خمر و مست كننده‌ها). 617

(پنجم ـ حدّ سرقت (دزدى)). 617

(ششم ـ حدّ محارب). 620

(هفتم ـ حدّ مرتد). 621

(هشتم- حد تفخیذ). 622

(نهم ـ حد ازدواج با زن ذمیه بدون اجازة همسر). 623

(دهم ـ حد بوسیدن پسربچه با شهوت). 623

(یازدهم ـ حد مساحقه). 623

(دوازدهم ـ حد قیادت). 624

(دوازدهم ـ حد سب پیامبر اکرم). 624

(چهاردهم ـ حد ادعای پیامبری). 624

(پانزدهم ـ حد جادو). 624

احكام تعزيرات… 625

احكام قصاص…. 626

اقسام قتل.. 628

احكام ديه. 630

دیـة اعـضا 631

دیة سقط جنین.. 633

دیة جراحات… 634

احكام معاوضه. 636

احکام سفته. 639

مسائل بانكى.. 642

قراردادهاى بيمه‌اى.. 647

مسائل متفرقه. 649

سجده بر مهر نقش دار. 656

نماز وُسطی.. 656

حُکم پشیمانه. 657

دندان و انگشترطلا برای مردان.. 657

ختنه. 658

عقیم کردن.. 658

سقط جنین.. 658

موسیقی، غِنا و احکام آن.. 659

رقص مردان و زنان.. 659

تغییر جنسیت… 660

شبیه سازی انسان و حیوانات… 660

رشوه. 660

عزاداری و قمه‌زنی.. 660

نقّاشی و مجسّمه سازی.. 661

احکام شطرنج، قمار و… 661

حد حجاب در مورد زنان و مردان.. 661

ارتباط مرد و زن نامحرم. 662

شرط بندی.. 663

مصادیق قاعده لاتعاد. 663

احکام قاعده فراغ و تجاوز. 664

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.