• 12 فروردین 1399 ساعت: 16:56
 • 6218 بازدید
 • 5
  ارسال توسط :
  پ
  پ

  احكام استحاضه

  مسأله 438) در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد، و بنا بر احتياط مستحب پنبه را عوض كند، و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده باشد آب بكشد.

  مسأله 439) در استحاضه متوسطه بايد زن براى نماز صبح غسل كند و تا صبح ديگر براى نمازهاى خود، كارهاى استحاضة قليله را كه در مسأله پيش گفته شد انجام دهد، و اگر عمداً يا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نكند، بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند و اگر براى نماز ظهر و عصر غسل نكند، بايد پيش از نماز مغرب و عشا غسل نمايد، چه آن‌که خون بيايد يا قطع شده باشد.

  مسأله 440) در استحاضه كثيره علاوه بر كارهاى استحاضة متوسطه كه در مسأله پيش گفته شد، بايد براى هر نماز بنا بر احتياط دستمال را عوض كند، يا آب بكشد و لازم است يك غسل براى نماز ظهر و عصر و يكى براى مغرب و عشاء به‌جا آورد، و بين نماز ظهر و عصر فاصله نيندازد، اگر فاصله بيندازد، بايد براى نماز عصر دوباره غسل كند، و نيز اگر بين نماز مغرب و عشاء فاصله بيندازد بايد براى نماز عشاء دوباره غسل نمايد و وضو بگيرد.

  مسأله 441) اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد چنانچه زن براى آن خون، وضو يا غسل به‌جا نياورده باشد، بايد در موقع نماز وضو يا غسل به‌جا آورد اگرچه در آن موقع مستحاضه نباشد.

  مسأله 442) مستحاضة متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند هر كدام را اول به‌جا آورد، صحيح است، ولى احوط آن است كه اول وضو بگيرد.

  مسأله 443) اگر استحاضة قليلة زن بعد از نماز صبح متوسطه شود بايد براى نماز ظهر و عصر غسل كند، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.

  مسأله 444) اگر استحاضه قليله يا متوسطة زن بعد از نماز صبح كثيره شود بايد براى نماز ظهر و عصر يك غسل و براى نماز مغرب و عشاء غسل ديگرى به‌جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود، بايد براى نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.

  مسأله 445) مستحاضه متوسطه اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براى نماز غسل كند غسل او باطل است ولى نزديك اذان صبح جایز است به قصد رجاء غسل نموده و نماز شب را بخواند، ولى بعد از طلوع فجر براى نماز صبح بايد غسل را اعاده کند.

  مسأله 446) زن مستحاضه براى هر نماز غير از نماز يوميه كه حكم آن گذشت، چه واجب باشد چه مستحب، بايد وضو بگيرد، ولى اگر بخواهد نماز يوميه‌اى را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند، يا بخواهد نمازى را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند، بايد تمام كارهاى را كه براى استحاضه گفته شد انجام دهد، اما براى خواندن نماز احتياط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده، اگر آنها را بعد از نماز فوراً به‌جا آورد و همچنين براى سجدة سهو، در هر حال لازم نيست كارهاى استحاضه را انجام دهد.

  مسأله 447) زن مستحاضه بعد از آن‌كه خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى كه مى‌خواند، بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد، و براى نمازهاى بعدى لازم نيست.

  مسأله 448) اگر زن نداند استحاضة او چه قسم است، موقعى كه می‌خواهد نماز بخواند، بايد مقدارى پنبه داخل فرج نمايد و كمى صبر كند و بيرون آورد و بعد از آن‌كه فهميد استحاضه از كدام يك از آن سه قسم است، كارهاى را كه براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد، ولى اگر بداند تا وقتى كه می‌خواهد نماز بخواند استحاضة او تغيير نمی‌کند، پيش از داخل شدن وقت هم می‌تواند خود را وارسى كند.

  مسأله 449) زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسى كند، مشغول نماز شود، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده مثلاً استحاضه‌اش قليله بوده و به وظيفة استحاضة قليله عمل نموده، نماز او صحيح است. اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه‌اش نبوده مثل آن كه استحاضة او متوسطه بوده و به وظيفة قليله رفتار كرده، نماز او باطل است.

  مسأله 450) زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نمايد، بايد به آنچه مسلماً وظيفة او است عمل كند، مثلاً اگر نمی‌داند استحاضة او قليله است يا متوسطه، بايد كارهاى استحاضة قليله را انجام دهد، و اگر نمی‌داند متوسطه است يا كثيره، بايد كارهاى استحاضة متوسطه را انجام دهد، ولى اگر بداند سابقاً كدام يك از آن سه قسم بوده، بايد به وظيفة همان قسم رفتار کند.

  مسأله 451) اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد، وضو يا غسل را كه زن داشته باطل نمی‌کند، و اگر بيرون بيايد هر چند كم باشد وضو و غسل را باطل می‌کند.

  مسأله 452) زن مستحاضه اگر بعد از نماز خود را وارسى كند و خون نبيند اگرچه بداند خون می‌آید، با وضویى كه دارد می‌تواند نماز بخواند.

  مسأله 453) زن مستحاضه اگر بداند از وقتى كه مشغول وضو يا غسل شده خونى از او بيرون نيامده، می‌تواند خواندن نماز را تا وقتى كه می‌داند پاك مى‌ماند تأخير بيندازد.

  مسأله 454) اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز به كلى پاك می‌شود، يا به اندازه خواندن نماز خون بند می‌آید، بايد صبر كند و نماز را در وقتى كه پاك است بخواند.

  مسأله 455) اگر بعد از وضو و غسل، خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد، به مقدارى كه وضو و غسل و نماز را به‌جا آورد به‌كلى پاك می‌شود، بايد نماز را تأخير بيندازد و موقعى كه به كلى پاك شود دوباره وضو و غسل به‌جا آورد و نماز را بخواند، و اگر موقعى كه خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد، لازم نيست وضو و غسل را دوباره به‌جا آورد بلكه با وضو و غسلى كه دارد می‌تواند نماز بخواند.

  مسأله 456) مستحاضة كثيره و متوسطه وقتى كه به كلى از خون پاك شد، بايد غسل كند، ولى اگر بداند از وقتى كه براى نماز پيش مشغول شده ديگر خون نيامده لازم نيست دوباره غسل نمايد.

  مسأله 457) مستحاضة قليله بعد از وضو، و مستحاضة متوسطه و كثيره بعد از غسل و وضو (البته در مستحاضة کثیره وضو لازم نیست) بايد فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد، و در نماز هم می‌تواند كارهاى مستحب مثل قنوت و غير آن را به‌جا آورد.

  مسأله 458) زن مستحاضه اگر بين وظيفه‌اى كه دارد از وضو يا غسل و نماز فاصله بيندازد، بايد مطابق وظيفه‌اش دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود.

   مسأله 459) اگر خون استحاضة زن جريان دارد و قطع نمی‌شود، چنانچه براى او ضرر ندارد، بايد بعد از غسل از بيرون آمدن خون جلوگيرى نمايد، و چنانچه كوتاهى كند و خون بيرون آيد، بايد دوباره غسل كند، و اگر نماز هم خوانده بايد دوباره بخواند.

  مسأله 460) اگر در موقع غسل، خون قطع نشود، غسل صحيح است ولى اگر در بين غسل، استحاضة متوسطه كثيره شود، لازم است كه غسل را از سر بگيرد.

  مسأله 461) احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزى كه روزه است، به مقدارى كه می‌تواند، از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند.

  مسأله 462) بنا بر مشهور روزة زن مستحاضة كثيره در صورتى صحيح است كه غسل نماز مغرب و عشاى شبى كه می‌خواهد فرداى آن روز را روزه بگيرد به‌جا آورد و نيز در روز غسل‌هاى را كه براى نمازهاى روز واجب است انجام دهد، و غسل نماز مغرب و عشای شب بعد را بنا بر احتياط مستحب نيز انجام دهد. ظاهرا در صحت روزة زن مستحاضه غسل شرط نیست.

  مسأله 463) اگر بعد از نماز عصر، مستحاضه شود، و تا غروب غسل نكند روزة او صحيح است.

  مسأله 464) اگر استحاضة قليلة زن پيش از نماز، متوسطه يا كثيره شود، بايد كارهاى متوسطه يا كثيره را كه گفته شد انجام دهد، و اگر استحاضة متوسطه كثيره شود بايد كارهاى استحاضة كثيره را انجام دهد، و چنانچه براى استحاضة متوسطه غسل كرده باشد، فايده ندارد، بايد دوباره براى كثيره غسل كند.

  مسأله 465) اگر در بين نماز، استحاضة متوسطه زن كثيره شود، بايد نماز را بشكند، و براى استحاضة كثيره غسل كند، و كارهاى ديگر آن را انجام دهد، و نماز را بخواند، و بنا بر احتياط وجوبى قبل از غسل وضو بگيرد و اگر براى غسل وقت ندارد لازم است وضو گرفته و عوض غسل تيمم كند، و اگر براى تيمم نيز وقت ندارد، بنا بر احتياط نماز را نشكند و به همان حال تمام كند، ولى لازم است در خارج وقت قضا نمايد. همچنين است اگر در بين نماز، استحاضة قليلة او متوسطه يا كثيره شود. ولى غسل استحاضه مطلقا از وضو كفايت نمی‌کند.

  مسأله 466) اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه، چنانچه بعد از نماز بفهمد به كلى قطع شده بوده و وقت وسعت اين را داشته باشد كه در حال پاكى نماز را دوباره بخواند، لازم است بر حسب وظيفه‌اش وضو گرفته يا غسل نموده و نماز را دوباره به‌جا آورد.

  مسأله 467) اگر استحاضة كثيره زن متوسطه شود، بايد براى نمازهاى بعدى عمل متوسطه را به‌جا آورد، مثلاً اگر پيش از نماز ظهر استحاضة كثيره متوسطه شود، بايد براى نماز ظهر وضو گرفته و غسل كند، و براى نماز عصر و مغرب و عشاء فقط وضو بگيرد ولى اگر براى نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد، بايد براى نماز عصر غسل نمايد، و اگر براى نماز عصر هم غسل نكند، بايد براى نماز مغرب غسل كند، و اگر براى آن هم غسل نكند و فقط به مقدارى نماز عشاء وقت داشته باشد، بايد براى نماز عشاء غسل نمايد.

  مسأله 468) اگر پيش از هر نماز خون مستحاضة كثيره قطع شود و دوباره بيايد بنا بر احتياط براى هر نماز بايد يك غسل به‌جا آورد.

  مسأله 469) اگر استحاضة كثيره قليله شود، بايد براى نماز اول عمل كثيره و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را انجام دهد. اگر استحاضة متوسطه قليله شود، بايد براى نماز اول، عمل متوسطه و براى نمازهاى بعدى عمل قليله را به‌جا آورد.

  مسأله 470) اگر مستحاضه يكى از كارهاى را كه بر او واجب می‌باشد ترك كند نمازش باطل است.

  مسأله 471) مستحاضه‌اى كه براى نماز وضو گرفته يا غسل كرده بنا بر احتياط نمی‌تواند در حال اختيار جایى از بدن خود را به خط قرآن برساند، و در حال اضطرار جایز است ولى بنا بر احتياط بايد وضو بگيرد و به وضوى كه براى نماز گرفته اكتفا نكند.

  مسأله 472) مستحاضه‌اى كه غسل‌هاى واجب خود را به‌جا آورده رفتن او در مسجد و توقف در آن و خواندن آيه‌ای كه سجده واجب دارد و نزديكى شوهر با او حلال است، اگرچه كارهاى ديگرى را كه براى نماز انجام مى‌داد، مثل عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد، و بعيد نيست كه اين كارها بدون غسل نيز جایز باشد اگرچه احتياط در ترك است.

  مسأله 473) اگر زن در استحاضة كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز، آيه‌اى را كه سجده واجب دارد بخواند، يا مسجد برود، بنا بر احتياط مستحب بايد غسل نمايد. همچنين است اگر شوهرش بخواهد با او نزديكى كند.

  مسأله 474) نماز آيات بر مستحاضه واجب است و بايد براى نماز آيات عمل‌هاى را كه براى نماز يوميه انجام مى‌داد انجام دهد.

  مسأله 475) هرگاه در وقت نماز يوميه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود، چنانچه بخواهد هر دو را پشت سر هم به‌جا آورد، بنا بر احتیاط واجب نمی‌تواند هر دو را با يك غسل و وضو بخواند.

  مسأله 476) اگر زن مستحاضه بخواهد نمازى را كه قضاى آن مضيّق شده بخواند، بايد براى هر نماز كارهاى را كه براى نماز ادا بر او واجب است به‌جا آورد.

  مسأله 477) اگر زن بداند خونى كه از او خارج می‌شود خون زخم نيست و شرعاً حكم حيض و نفاس را ندارد، بايد به دستور استحاضه عمل كند بلكه اگر شك داشته باشدكه خون استحاضه است يا خون‌هاى ديگر، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد، بنا بر احتياط واجب بايد كارهاى استحاضه را انجام دهد.

  نوشته های مشابه

  ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.